1อัตรา

VDO & Graphic Editor

ประสบการณ์การทำงาน :

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน 
ถ่ายภาพ ถ่ายVDO ตัดต่อVDO 
จัดทำ Artwork
 

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :งานประจำ

สถานที่ :กรุงเทพ

เงินเดือน(THB) :ตามโครงสร้างบริษัท

ความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
ชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ได้ดี 
หากใช้งานโปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความกล้าที่จะแตกต่าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

1อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ประสบการณ์การทำงาน :

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน
กำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ กิจกรรม การสื่อสาร ที่ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด
- กำหนดแผนการตลาดที่สร้างปริมาณการขายที่สอดคล้องกับการลงทุน และนโยบายบริษัทฯ
เพื่อพัฒนาสินค้า, ตลาด, และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และคู่ค้า 
 

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :งานประจำ

สถานที่ :กรุงเทพ

เงินเดือน(THB) :ตามโครงสร้างบริษัท

ความต้องการ

คุณสมบัติ
วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 5-7 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการสื่อสารที่ดี คิดเชิงวิเคราะห์ได้ และมีความคิดสร้างสรรค์

 

9อัตรา

พนักงานขาย (PC)

ประสบการณ์การทำงาน : -

รายละเอียดของงาน

ประจำสาขา Home Pro   

 • ชัยพฤกษ์  
ประจำสาขา Mage Home  
 • หาดใหญ่
 • มีนบุรี
 • นครปฐม
 • เชียงใหม่
ประจำสาขา Global House  
 • เทพารักษ์
 • ลำพูน
 • ด่านขุนทด
 • ภูเก็ต
 • ศาลายา
ประจำสาขา Do Home         
 • อมตะ(ชลบุรี)
ประจำสาขา ร้านเปงเฮงฮวด(นครปฐม)
 • นครปฐม
ประจำสาขา ร้านสีรุ่งรวี(อุดร)
 • อุดร

 หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- เชียร์ส่งเสริมการขาย
- ช่วยผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด 
- มีความรู้ความเข้าใจในโปรดักร์
- มีความกล้าแสดงออก
- มีความรับผิดชอบสูง  - รองรับแรงกดดันได้
ตรงต่อเวลา ขยัน มีความรับผิดชอบ
ไม่ขาดงานบ่อย  ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดไม่ตรงกับ ศ. ส. อา.)

สวัสดิการ
- เงินเดือน +ประกันสังคม     
ค่าคอมมิชชั่น(ตามผลงาน) คอมมิชชั่นรายชิ้น(ได้ตั้งแต่ชิ้นแรกที่ขาย)
อบรมและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ
 
*** ติดต่อได้ที่เบอร์ 063-8208898  คุณไมค์
 

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :งานประจำ

สถานที่ :กรุงเทพ และต่างจังหวัด

เงินเดือน(THB) :ตามโครงสร้างบริษัท

ความต้องการ

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ / อายุ19 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- รักงานบริการและการขาย มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อดทนต่อแรงกดดัน
- หากมีประสบการณ์ในการขายวัสดุก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

1อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์การทำงาน : -

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน
จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนอัตรากำลังคน สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
นำเสนอนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามแต่กรณี และความจำเป็น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ  
จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการ  ตลอดจน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานอาจดำเนินงานด้านกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพของพนักงาน
- จัดทำ
Organization Chart องค์กรตามที่ได้รับนโยบาย
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมในบริษัทให้เป็นไปตามเความเหมาะสมและนโยบายบริหารจัดการ
จัดทำและรักษาระบบบริหารจัดการในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ติดตามข่าวสารที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แล้วประกาศให้พนักงานรับทราบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :งานประจำ

สถานที่ :กรุงเทพ

เงินเดือน(THB) :ตามโครงสร้างบริษัท

ความต้องการ

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงาน 5-8 ปีขึ้นไป
มีทักษะและความชำนาญในการใช้โปรแกรมเงินเดือน
- มีความรู้ทางด้าน พรบ.แรงงานสัมพันธ์, พรบ.คุ้มครองแรงงาน และอื่นๆ
- มีทักษะการบริหารงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
- จัดทำหลักสูตรและเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
- ปฏิบัติงาน 2 เสาร์/เดือน และสามารถเดินทางปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานใหญ่-โรงงานได้